IPC - Slovakia s.r.o., Čierne 1038, 023 13 Čierne

Všeobecné obchodné podmienky IPC-SLOVAKIA s.r.o.

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“)

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť

IPC-SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Čierne 1038, 023 13 Čierne,

IČO:36400386, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Vložka číslo: 13058/L (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakty: info@chransa.sk

Zákaznícka linka: 0907 740 777 v čase od 8:30 do 16:00

IBAN: SK44 1100 0000 0026 2750 0307
Tatra Banka Čadca
SWIFT: TATRSKBX

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.BOX B-89, 01179 Žilina 1, Odbor metodiky technickej kontroly výrobkov, tel. číslo 02/58272136

 • Tovar je možné prehliadať a vyberať prostredníctvom našej e-shopovej stránky www.chransa.sk, prípadne využitím našej linky 0907740777 v pracovné dni od 8:30 do 16:00.
 • Pri objednávaní cez internet je potrebné uviesť nasledujúce údaje:
 • Nákup ako spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní kúpnej zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V tomto prípade je potrebné uviesť meno a priezvisko, adresu. Pre prípadnú komunikáciu je potrebné Vaše telefónne číslo a e-mail.
 • Nákup na podnikateľské účely – pri tomto nákupe je potrebné vyplniť obchodné meno spoločnosti, sídlo, IČO, DIČ prípadne IČ DPH.
 • Kupujúci pri zaškrtnutí políčka súhlasí so všeobecnými podmienkami pred odoslaním objednávky predávajúcemu. Súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahuje na všetky kúpne zmluvy uzatvorené na stránke elektronického obchodu, ktoré prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu. 
 • Po odoslaní Vašej objednávky sa bude objednávka spracovávať, na Váš zadaný e-mail bude odoslané potvrdenie o prijatí objednávky. Predbežné časy dodania tovaru svietia pri jednotlivých produktoch, v prípade produktu na objednávku Vám bude upresnený termín dodania e-mailom, prípadne konzultovaný telefonicky.
 • Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar expedovaný.
 • Predávajúci je povinný splniť objednávku a doručiť kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však expedujeme tradične do 48 pracovných hodín v prípade tovaru na sklade, tovar na externom sklade od 3-7 dní. V niektorých špeciálnych prípadoch s dlhším dodacím časom je zákazník o tomto termíne informovaný. Tovar expedujeme prostredníctvom Vami vybranej prepravnej spoločnosti. O expedícii tovaru budete informovaný e-mailom.
 • Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú má v prevádzke predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru. Nezaručuje však okamžitú dostupnosť všetkých tovarov. Dostupnosť tovarov na externom sklade bude kupujúcemu potvrdená na základe otázky od kupujúceho, prípadne po zaslaní objednávky s daným tovarom.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 • Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho.
 • Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdŕžaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 • Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.
 • Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší v prípade, ak ešte nedošlo k platnému uzavretiu zmluvy v zmysle čl. II.  Týmto ustanovením nie je dotknuté právo podľa § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z., v zmysle ktorého spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy (ak už bola uzavretá), predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky rovnakým spôsobom, akým spotrebiteľ použil pri svojej platbe pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
 • Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.
 • V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne na inej alternatíve.

Predávajúci je povinný:

  1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo
  2. vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
  3. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 • Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 • Kupujúci má oprávnenie bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Právom kupujúceho je v rámci tejto lehoty tovar odskúšať. Odskúšať neznamená používať. V prípade odstúpenia od zmluvy je potrebné vrátiť tovar v originál balení, s originálnymi visačkami. Tovar, ktorý bol používaný nebude akceptovaný na vrátenie.

Vrátenie tovaru

 • Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy. Formulár je možné zaslať e-mailom na info@chransa.sk alebo priložením tohto formulára do zásielky spolu s vráteným tovarom. Všetky potrebné náležitosti na vrátenie tovaru je potrebné vypísať do uvedeného formulára.
 • Tovar je potrebné zaslať doporučene na našu adresu:
  IPC-SLOVAKIA, s.r.o.
  Čierne 1286
  02313 Čierne
   
 • Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy doručiť tovar predávajúcemu kompletný, vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený a v originálnom obale. Tento nepoužívaný tovar sa odporúča zasielať doporučene, nie však na dobierku, zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
 • Pri odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu tovaru, ktorú kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy.
 • V prípade, že kupujúci odstupuje od zmluvy z dôvodu iného ako je že obdržal poškodený tovar, súhlasí že bude znášať všetky náklady spojené s dopravou. (náklady = náklady na doručenie - náklady spojené s vrátením - náklady na výmenu tovaru)
 • Vrátenie platby kupujúcemu bude zrealizované do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené odstúpenie od zmluvy.
 • Úhrada bude realizovaná vrátením sumy na bankový účet, ak sa s kupujúcim predávajúci nedohodne inak.
 • Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, následne doručí kupujúcemu tovar, ktorý bol používaný alebo je poškodený, prípadne jeho hodnota bola nesprávnym zaobchádzaním znížená, predávajúci má nárok na náhradu škody. Výška náhrady škody sa rozumie hodnota nákladov na opravu tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný v zmysle týchto všeobecných podmienok uhradiť predávajúcemu náhradu škody.

Dodacie podmienky

 • Predávajúci štandardne doručuje svoj tovar v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu je možné kontaktovať predávajúceho s doručením do inej krajiny, následne predávajúci pošle záujemcovi o kúpu tovaru mimo SR kalkuláciu prepravných nákladov.
 • Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.
 • Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. V špeciálnych prípadoch môže byť táto doba dodania aj dlhšia, po odsúhlasení s kupujúcim.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 • Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
 • Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného Vami použitého zobrazovacieho zariadenia.
 • Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 • V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala tretia osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.
 • Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 • Zákazník je oprávnený pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom je v prípade zistenia poškodenia alebo nekompletnosti tovaru pri jeho prevzatí kupujúci povinný bezodkladne spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
 • Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehoteodstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle obchodných podmienok.
 • Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH Vám bude odoslaný v deň dodania tovaru formou e-mailu, respektíve fyzicky v balíku so zásielkou Vášho tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Platobné podmienky

Kupujúci má možnosť výberu:

 • Platba na účet vopred
 • Platobnou kartou cez internet,
 • Platba na dobierku,

V prípade zvolenia platby vopred prevodom na náš účet, po odsúhlasení Vašej objednávky Vám budú zaslané pokyny k úhrade platby, ktorú je potrebné vykonať na náš účet. Pri tovare vyrábanom na zákazku sa požaduje zaplatenie sumy tovaru vopred pred jeho vyhotovením. Termín dodania môže byť ovplyvnení dňom pripísania platby na náš účet. V prípade, že nie je úhrada platby vykonaná na náš účet do 5 pracovných dní od odoslania potvrdenia objednávky s pokynmi k úhrade, objednávka bude zrušená.

Pri platbe kartou cez internej bude objednávka uhradená prostredníctvom platobnej brány CardPay. Pri pripísaní platby na náš účet Vám bude zaslané potvrdenie o úhrade.

Pri platbe na dobierku Vám bude odoslaný tovar prostredníctvom Vami zvoleného prepravcu, ktorému pri doručovaní uhradíte sumu za tovar.

Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") zvolenou formou platby uvedenej v platobných podmienkach. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

V prípade, že kúpna cena za vrátený alebo reklamovaný tovar a tovar, pri ktorom došlo k odstúpeniu od zmluvy bude uhradená kupujúcim formou darčekových certifikátov, prípadne ich kombináciou s peňažným plnením, predajca vráti kúpnu cenu kupujúcemu rovnakou formou, ako bola uhradená kupujúcim. Hodnota vrátených darčekových certifikátov kupujúcemu však nesmie byť vyššia ako hodnota darčekových certifikátov zaplatená kupujúcim pri kúpe tovaru. Ak by vrátenie darčekových certifikátov z objektívnych dôvodov nebolo možné, najmä preto, že predávajúci nemá k dispozícii darčekové certifikáty v potrebnej výške, predávajúci poskytne kupujúcemu peňažnú náhradu.

Zaplatením kúpnej ceny a prevzatím tovaru od predávajúceho dochádza k prevodu vlastníctva na kupujúceho.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru. Povinnosťou kupujúceho je bezodkladne uplatniť u predávajúceho reklamáciu podľa platného reklamačného poriadku.

Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a súhlasí s ním v plnom rozsahu. Zároveň akceptuje, že bol informovaný o podmienkach a spôsobe vybavovania reklamácie, mieste uplatnenia reklamácie, prípadne o vykonaní záručných opráv v súlade s sust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu www.chransa.sk kupujúcim.

Pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky, reklamačný poriadok je platný pre všetky obchodné prípady.

Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie len za vady na tovare počas záručnej doby u predávajúceho,ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru na reklamáciu, vrátane celého príslušenstva, dokladu o zakúpení, záručným listom. Nie je nutné predkladať originálne balenie tovaru. Záručným listom sa v tomto prípade rozumie doklad o zakúpení.

Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar na adresu:

IPC-SLOVAKIA s.r.o.
Reklamačné oddelenie
Čierne 1286
023 13

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. Doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu. Formulár je potrebné priložiť k zásielke s reklamovaným tovarom.
 2. Doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Zásielku je potrebné zaslať doporučene, odporúča sa balík poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, reklamáciu môže prijať v sídle firmy alebo u osoby určenej v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

Začiatok reklamačného konania začína dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho (adresa uvedená vyššie). V prípade nejasností sa obráťte na naše telefónne číslo +421 907 740 777 alebo na e-mailovú adresu info@chransa.sk.

Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. 

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Záruka sa nevzťahuje na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Nárok na bezplatné záručné opravy zaniká vtedy ak:

 1. Kupujúci nepredloží záručný list alebo inú dokumentáciu tovaru /doklad o zakúpení tovaru/.
 2. Kupujúci neoboznámil predávajúceho s chybami tovaru.
 3. Uplynula záručná doba tovaru.
 4. Tovar bol poškodený mechanickým spôsobom.
 5. Tovar bol používaný v podmienkach, na ktoré nie je tovar určený. /chemické prostredie, príliš vlhké prostredie.
 6. Neodborné zaobchádzanie s tovarom.
 7. Zanedbanie starostlivosti o tovar.
 8. Poškodenie tovaru bolo spôsobené nadmerným zaťažovaním.
 9. Použitie tovaru je v rozpore s bezpečnostnými predpismi platnými v SR, technickými normami, všeobecnými zásadami.
 10.  Poškodenie tovaru bolo zapríčinené neodvrátiteľnými udalosťami, náhodou skazou alebo zhoršením.
 11. Poškodenie tovaru neodborným zásahom, poškodenie vodou, ohňom, elektrickou energiou.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo časti tovaru, ktoré bolo spôsobené používaním. Kratšiu životnosť tovaru nie je možné považovať za vadu tovaru.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou spôsobil sám.

V prípade rozporu tovaru so zmluvnou stranou má kupujúci nárok na zjednanie nápravy bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy, alebo primeraným znížením kúpnej ceny, náhradným dodaním tovaru či odstúpením od zmluvy.

Spôsob vybavenia reklamácie a ukončenia reklamačného konania predávajúcim:

 1. Odovzdanie opraveného tovaru
 2. Výmena tovaru za nový tovar
 3. Vrátenie kúpnej ceny tovaru
 4. Vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru
 5. Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad, ktorý doručí do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom e-mailu alebo poštovou zásielkou. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

Záručná doba tovaru je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba. Začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu reklamácie, respektíve záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový tovar začína plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, reklamácia bude vybavovaná v závislosti od rozhodnutia kupujúceho tak, že predávajúci zabezpečí odstránenie chyby alebo vymení chybný tovar.

Pokiaľ ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť alebo ide o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, ktorá bráni v užívaní tovaru, predávajúci vyrieši reklamáciu výmenou tovaru a iný, funkčný tovar. Druhou možnosťou je vybavenie reklamácie vystavením dobropisu na chybný tovar, čím je umožnené kupujúcemu odstúpiť od zmluvy.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby, ktorú sú uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

Za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu sa považuje výskyt tej istej jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť nám zašlite na našu e-mailovú adresu info@chransa.sk
 2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú adresu, prípadne nebudete spokojný s naším riešením, potom na základe novelizovaného zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona č. 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v sekcii Obchod – Ochrana spotrebiteľa – Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 4. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk alebo adr@soi.sk
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť napr.:
 • Ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur
 • Aj je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online, ktorá je dostupná na stránke:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v Európskej únii na obchodníka, ktorého sídlo je tiež v EÚ.

 1. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporov znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 2. Viac informácií ohľadom alternatívneho riešenia sporov nájdete na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v časti Obchod – Ochrana spotrebiteľa – Alternatívne riešenie sporov.

Ochrana osobných údajov

Všetky potrebné informácie týkajúce sa osobných údajov a jej ochrany nájdete v našej sekcii Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie fakt, že je povinný poskytnúť predávajúcemu osobné údaje v pravdivej a správnej forme, taktiež je povinný kupujúceho oboznámiť s akoukoľvek zmenou svojou osobných údajov.

Zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu im porozumel a súhlasí s nimi.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá. je splnená umiestnením na internetovej stránke www.chransa.sk

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

Potrebujete poradiť?
Neváhajte nás kontaktovať!

Zavolajte nám
+421 907 740 777

Napíšte nám
info@chransa.sk

Záruka ceny

Expedícia do 48 hodín

Široký výber produktov

Autorizovaný predajca